Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Wprowadzenie Najświętszej Marii Panny do Świątyni.

07.12.2017

„Dnieś błahowolenija Bożija priedobrażenije i czełowiekow spasienija propowiedanije: w chramie Bożyi jasno Diewa jawlajetsia i Christa wsiem priedwozwieszczajet. Toj i my wieliehłasno wozopiim: radujsia, smotrienija Ziżditieliewa ispołnienije.” Tak właśnie brzmi troparion obchodzonego przez Matkę Cerkiew w dniu 4 grudnia Święta Wprowadzenia Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni, należącego do cyklu dwunastu głównych świąt prawosławnych (tzw. Dwunadiesiatych prazdnikov).

Zgodnie z obietnicą rodzice Joakim i Anna ofiarowali dziecko Bogu. W otoczeniu najbliższych i rówieśnic Marię uroczyście wprowadzono do Świątyni Jerozolimskiej. Arcykapłan Zachariasz natchniony Duchem Świętym wprowadził Marię do miejsca Święta Świętych, gdzie sam mógł wchodzić tylko jeden raz w roku. I oto aniołowie, którzy widzieli wejście Przeczystej do świątyni, zdziwili się, gdyż Dziewica wkroczyła również do Miejsca Najświętszego.

Dziecię, które przekroczyło zakazany próg, samo przygotowywane było, by stać się uduchowioną świątynią. Maryja miała zostać Matką Boga-Człowieka, który objawił światu Oblicze Przedwiecznego. Maria pozostała przy świątyni, żyła nieustanną modlitwą, umacniała się w wierze i wzrastała w mądrości.

W przededniu tego wielkiego święta, w niedzielę 3 grudnia o godzinie 17:00, w naszej Cerkwi odsłużone zostało nabożeństwo wieczorne (Wsienoszcznoje bdienije), które sprawowali ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. Paweł Korobeinikov, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski.

W dniu święta uroczystą Świętą Liturgię o godzinie 9:00 celebrował Proboszcz naszej Parafii - ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Mariana Bendzy, ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. Pawła Korobeinikova, ks. Dawida Romanowicza oraz ks. protodiakona Jerzego Dmitruka.

Podczas nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Hebrajczyków (Hbr 9, 1-7) przeczytał lektor Marcin Bielawski. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim perykopy Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 10, 38-42; 11, 27-28), ciekawe kazanie do licznie zgromadzonych wiernych, wygłosił ks. Dawid Romanowicz, w którym opowiedział o historii i znaczeniu dzisiejszego wielkiego święta poświęconego Przenajświętszej Bogurodzicy.

Po zakończeniu Świętej Liturgii duchowieństwo udało się na środek świątyni, gdzie przed ikoną Wprowadzenia Przenajświętszej Bogurodzicy do Świątyni uroczyście odśpiewano troparion, kondakion oraz wieliczanije święta.

Na koniec dzisiejszych liturgicznych uroczystości ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Proboszcz, w którym serdecznie pozdrowił licznie przybyłych do naszej świątyni wiernych z dzisiejszym wielkim świętem oraz podziękował im za wspólną modlitwę. W szczególności zaś ks. Adam powitał obecną w naszej świątyni delegację z Cypru na czele z panią Eleni Hdjimichael - Burmistrz miasta Akanthou.

Całość dzisiejszych liturgicznych uroczystości upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny kierowany przez psalmistę Bogdana Kuźmiuka.

4 декабря Святая Православная Церковь торжественно празднует великий двунадесятый праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Этот праздник установлен в память введения Девы Марии в Иерусалимский храм для посвящения Богу, согласно данному Ее родителями обету. Пресвятой Деве в это время исполнилось только три года. Она была приведена в храм родителями, в сопровождении девиц, с возжженными светильниками и пением священных песней. Первосвященник встретил Ее при входе во храм и, по особенному вдохновению Божию, ввел Ее во Святая Святых, куда и сам мог, по закону, входить только однажды в год, как бы предрекая, что эта Отроковица Сама сделается одушевленным храмом Божиим.

В канун этого великого и радостного праздника, в воскресенье 3 декабря в 17:00, в нашей церкви состоялось торжественное Всенощное Бдение, которое совершили протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, иерей Павел Коробейников, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

В день праздника праздничную Божественную Литургию в верхнем храме в 9:00 возглавил настоятель нашего храма – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили: протоиерей Мариан Бендза, протоиерей Пётр Косиньски, иерей Павел Коробейников, иерей Давид Романович, а также протодиакон Георгий Дмитрук.

После чтения Евангелия (Лк., 10, 38-42; 11, 27-28) проповедь произнёс иерей Давид Романович.

Праздничное Богослужение своим молитвенным пением украсил приходской хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Tomasz Kręski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl