Nabożeństwa

Święta Liturgia

8:30 - niedziela, dolna cerkiew;  
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)

10:00 - niedziela, górna cerkiew

9:00 - wielkie święto
przypadające w dniu
powszednim
, górna cerkiew

Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)

17:00 - sobota oraz w przededniu wielkiego święta, górna cerkiew

Święta Liturgia za dusze zmarłych

9:00 - środa i sobota

Akatysty

18:00 - środa

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Mapa cmentarza

Wolski Cmentarz Prawosławny jest położony w zachod­niej części Warszawy w klinie ulic Wolskiej i Redutowej. Łącz­na powierzchnia cmentarza wynosi 13,3 ha. Całość cmentarza jest podzielona na 101 kwater. Kwatery dzielą się z kolei na rzędy po 40 grobów w rzędzie. Przez środek cmentarza w kie­runku północ-południe przebiega aleja główna. W kwaterze 4 zostali pochowani najwyżsi dostojnicy Kościoła Prawosławnego w Polsce - metropolici, biskupi oraz proboszczowie warszawskich parafii prawosławnych i parafii, które powstały na Ziemiach Zachodnich i Północ­nych po II wojnie światowej. W kwaterze 17 pochowani są żołnierze Armii Czerwo­nej, zaś obok w kwaterze D radzieccy budowniczowie i człon­kowie ich rodzin zmarli w okresie wznoszenia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Kwatera 73 jest miejscem podchówku Starowierów tj. tych, którzy nie uznali reformy kościoła prawosławnego w okresie panowania Piotra Wielkiego i uciekając przed prze­śladowaniami znaleźli schronienie w Polsce. W 1964 r. powró­cili na łono Kościoła Prawosławnego. W kwaterze tej znajduje się wiele zabytkowych nagrobków przeniesionych z cmentarza Starowierów na Grochowie. W pobliżu zabytkowego wału znajduje się kwatera nr 71 będąca miejscem tradycyjnego pochówku prawosławnego Ormian. We wschodniej części cmentarza znajduje się kwatera, do której przeniesiono przed wojną groby znajdujące się wcześ­niej wokół kościoła św. Wawrzyńca. Jest tu m.in. grób Prezy­denta Warszawy Sokrata Starynkiewicza.

 

Kliknij w obrazek, aby pobrać powiekszenie w formacie PDF.

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl