Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Mapa cmentarza

Wolski Cmentarz Prawosławny jest położony w zachod­niej części Warszawy w klinie ulic Wolskiej i Redutowej. Łącz­na powierzchnia cmentarza wynosi 13,3 ha. Całość cmentarza jest podzielona na 101 kwater. Kwatery dzielą się z kolei na rzędy po 40 grobów w rzędzie. Przez środek cmentarza w kie­runku północ-południe przebiega aleja główna. W kwaterze 4 zostali pochowani najwyżsi dostojnicy Kościoła Prawosławnego w Polsce - metropolici, biskupi oraz proboszczowie warszawskich parafii prawosławnych i parafii, które powstały na Ziemiach Zachodnich i Północ­nych po II wojnie światowej. W kwaterze 17 pochowani są żołnierze Armii Czerwo­nej, zaś obok w kwaterze D radzieccy budowniczowie i człon­kowie ich rodzin zmarli w okresie wznoszenia Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Kwatera 73 jest miejscem podchówku Starowierów tj. tych, którzy nie uznali reformy kościoła prawosławnego w okresie panowania Piotra Wielkiego i uciekając przed prze­śladowaniami znaleźli schronienie w Polsce. W 1964 r. powró­cili na łono Kościoła Prawosławnego. W kwaterze tej znajduje się wiele zabytkowych nagrobków przeniesionych z cmentarza Starowierów na Grochowie. W pobliżu zabytkowego wału znajduje się kwatera nr 71 będąca miejscem tradycyjnego pochówku prawosławnego Ormian. We wschodniej części cmentarza znajduje się kwatera, do której przeniesiono przed wojną groby znajdujące się wcześ­niej wokół kościoła św. Wawrzyńca. Jest tu m.in. grób Prezy­denta Warszawy Sokrata Starynkiewicza.

 

Kliknij w obrazek, aby pobrać powiekszenie w formacie PDF.

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl