Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Wejście Jezusa Chrystusa do Jerozolimy

02.04.2018

W ostatnią niedzielę, poprzedzającą Wielkanoc, Cerkiew Prawosławna na całym świecie świętuje jedno z Dwunastych wielkich świąt (cs. Dwunadiesiatych prazdnikow) - Wejście Pana naszego Jezusa Chrystusa do Jerozolimy, znane również jako Niedziela Palmowa (cs. Wierbnoje Woskriesien’je). Niedziela ta rozpoczyna Tydzień Męki Pańskiej - Wielki Tydzień (cs. Strastnaju Siedmicu). W tym roku święto to przypadło na 1 dzień kwietnia. W Synaksarionie na tę niedzielę czytamy, że Pan posłał swoich uczniów, żeby przyprowadzili oślicę i młodego osła. I Ten, którego tronem jest niebo, zasiadł na osiołku i wjechał do Jerozolimy (…) Dzieci hebrajskie oraz ci, którzy Go poprzedzali i ci, którzy szli za Nim, trzymając gałęzie w rękach, wołali: Hossana Synowi Dawidowemu! Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Król Izraela!

W przededniu tego wielkiego święta, tj. sobotę 31 marca, w naszej Parafii o godzinie 17:00 odbyło się nabożeństwo wieczorne (wsienoszcznoje bdienije), któremu przewodniczył Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk. Nabożeństwo wraz ks. Proboszczem sprawowali: ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. Gabriel Białomyzy, ks. Paweł Korobeinikov, ks. Dawid Romanowicz, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski. Podczas nabożeństwa, na polijeleje, bezpośrednio po odczytaniu Świętej Ewangelii dokonano poświęcenia przyniesionych przez wiernych palemek.

W dniu święta, poranną Świętą Liturgię dla dzieci i młodzieży o godzinie 8:30 w dolnej świątyni odprawiali wspólnie ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz. W czasie nabożeństwa śpiewał chór pod kierownictwem psalmisty Bogdana Kuźmiuka.

Uroczystą Świętą Liturgię w górnej świątyni o godzinie 10:00 celebrował Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. W trakcie nabożeństwa List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Filipian (Flp 4, 4 - 9) został przeczytany przez lektora Andrzeja Trofimiuka. Po odczytaniu w języku cerkiewnosłowiańskim oraz polskim fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Jana (J 12, 1 - 18), w którym usłyszeliśmy o przybyciu Chrystusa do Jerozolimy, pouczające kazanie wygłosił ks. Proboszcz.

Na zapriczastnom ks. Adam opowiedział o najważniejszych bieżących sprawach związanych z życiem naszej Parafii, a także podziękował dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz wszystkim kto wziął udział w warsztatach palmowych, a nade wszystko Stowarzyszeniu Wierni Tradycji Pokoleń za zorganizowanie owych warsztatów.

Po zakończeniu Świętej Liturgii duchowieństwo udało się na środek świątyni, gdzie uroczyście odśpiewano troparion, kondakion oraz wieliczanije dzisiejszego święta, a następnie, zgodnie z tradycją Matki Cerkwi, po raz drugi dokonano poświęcenia przyniesionych przez wiernych palemek.

Na koniec dzisiejszych liturgicznych uroczystości ze słowem do tłumnie zgromadzonych w naszej świątyni wiernych zwrócił się ks. Adam, w którym podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, a w szczególności pozdrowił wszystkich priczastników, których, co należy z wielką radością zauważyć, podczas obydwu dzisiejszych Liturgii było około 400.

Całe nabożeństwo upiększał swym modlitewnym śpiewem chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka.

В последнее воскресенье, предшествующее Пасхе, Святая Церковь вспоминает торжественный вход Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в Иерусалим. Это событие описано всеми евангелистами: Мф.21:1-11; Мк.11:1-11; Лк.19:29-44; Ин.12:12-19. Вход Господень в Иерусалим — одновременно и радостный, и печальный праздник. Радостный потому, что в этот день Христос несомненно явил Себя людям как Мессия, Спаситель мира, многие века ожидаемый человечеством. А грустный этот праздник потому, что вход в Иерусалим, по сути, стал началом Крестного пути Христа. Израильский народ не принял своего истинного Царя, и большинство тех, кто восторженно приветствовал Спасителя с вайями в руках, и кричал: «Осанна Сыну Давидову!», уже через несколько дней в остервенении будут вопить: «Распни Его, распни!» Праздник Входа Господня в Иерусалим от употребления в этот день ваий (пальмовых ветвей и верб) называется также Неделей ваий и Вербным Воскресеньем.

В день этого великого праздника в нашей церкви, традиционно, совершались две Божественные Литургии. Раннюю Литургию в 8:30 в нижнем храме совершили иерей Павел Коробейников и иерей Давид Романович. Пел хор под руководством Богдана Кузьмюка.

Торжественное Богослужение в верхнем храме в 10:00 возглавил настоятель нашей церкви – протоиерей Адам Мисиюк. Отцу настоятелю сослужили: протоиерей Пётр Косиньски, протоиерей Пётр Раецки, протодиакон Георгий Дмитрук, а также протодиакон Марек Зыц-Зыцковски.

После чтения Евангелия (Ин 12, 1-18) проповедь произнёс отец настоятель.

После окончания Богослужения, по церковному обычаю, состоялось освящение и окропление Святой Водой ваий, принесённых верующими.

Затем отец настоятель Адам Мисиюк поблагодарил всех верующих за совместную молитву во время сегодняшней праздничной Литургии, а также сердечно поздравил всех причастников с принятием Святых Христовых Таин.

Во время Богослужения пел приходской хор под руководством профессора Владимира Волосюка.

Tomasz Kręski

video: link

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lek. Andrzej Trofimiuk, lek. Marcin Bielawski, Arseniusz Korobeinikov, Włodzimierz Misijuk, Łukasz Charlak

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl