Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Niedziela Świętych Ojców, przed świętem Narodzenia Chrystusa

05.01.2019

W dniu dzisiejszym Cerkiew prawosławna wspomina wszystkich przodków według ciała od praojca Adama do Józefa zaręczonego Przenajświętszej Marii Pannie, którzy przygotowali przyjście na świat Syna Bożego. W modlitewnej pamięci Cerkwi są również wszyscy prorocy, patriarchowie sprawiedliwi Starego Testamentu, którzy swoim życiem służyli tajemnicy Wcielenia Syna Bożego. Wszyscy oni bardzo głęboko wpisali się w historię Bożego planu zbawienia swoją wiarą, miłością, oddaniem, poświęceniem, wiernością Bogu i wiernością tradycji …

List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do  Hebrajczyków ukazuje jak głęboką wiarę mieli nasi Święci Praojcowie i Ojcowie, np. Abraham przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej i posłuszny woli Bożej wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę...

Spośród wielu proroków za przykład niech posłużą prorok Izajasz i prorok Daniel. Prorok Izajasz głosił do Syjonu przyjdzie Odkupiciel (Chrystus) i do nawróconych z występków w Jakubie - mówi Pan. A prorok Daniel obwieścił, Ty zaś wiedz i rozumiej: Odkąd objawiło się  słowo o odbudowie Jeruzalem, aż  do Chrystusa Władcy (nazywa Chrystusa nawet po imieniu) będzie siedem siedmioleci i sześćdziesiąt dwa siedmiolecia i zostaną odbudowane dziedziniec i wał, w czasach jednak pełnych ucisku. A po sześćdziesięciu dwóch siedmioleciach  Chrystus zostanie zabity… (Dan 9; 25-26). Stało się tak jak prorok  Daniel głosił. Jezus Chrystus był ukrzyżowany po 490 latach po powrocie narodu Izraela z niewoli Babilońskiej.

Pośród imion wspomnianych w dzisiejszym Rodowodzie Chrystusa jest wielu Praojców i Ojców znanych  nam ze swojej świętości, są i imiona, które w Starym Testamencie, kojarzą się z grzechem. Ci wszyscy ludzie przebijali się przez grzech, walczyli ze swoją słabością by zwrócić się ku Bogu, który nie odrzuca i nie pomija nikogo, nawet wielkiego grzesznika. Chrystus, w przeciwieństwie do nas, nie wstydzi się nikogo, obejmuje wszystkich swoją świętością i miłością.

Dziś wspominamy wszystkich naszych przodków z pokolenia na pokolenia przez tysiąclecia historii od stworzenia świata. Wszyscy nosimy w swoim ciele i duszy dziedzictwo naszych przodków. W związku z tym w naszej modlitewnej pamięci są  również i ci przodkowie którzy przekazali nam depozyt wiary od czasów Chrystusa do czasów obecnych. To dzięki ich świadectwu wiary i miłości do Chrystusa przypieczętowanych męczeńską śmiercią możemy podążać prawosławną droga do Królestwa Bożego.

W związku z powyższym powinniśmy pamiętać o odpowiedzialności jaka jest na każdym z nas. Odpowiedzialności w aspektach/względem: modlitwy, tradycji, historii i pamięci o przeszłości. W naszym sercu zawsze powinna być obecna modlitwa za naszych przodków. Wielu z nich modli się za nas, a niektórym nie wystarcza naszej. Wierność tradycji okupiona krwią męczenników i wyznawców zobowiązuje nas do jej zachowania i pielęgnowania w każdym detalu. Apostoł Paweł mówi:

Pochwalam was, bracia, za to, że we wszystkim pomni na mnie jesteście i że tak, jak wam przekazałem, zachowujecie tradycję” (1 Kor 11, 2)

„Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu” (II Tes. 2, 15)

„Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas” (II Tes, 3, 6)

Dzięki świadomości historycznej pogłębia się i umacnia nasza pamięć o przeszłości o naszych Praojcach i Ojcach. Zapoznając się z ich losami stajemy się bardziej wrażliwi, mamy poczucie jedności z nimi i obecności ich w naszych sercach.

Od naszych Praojców i Ojców otrzymaliśmy „wielki skarb” – Prawosławie. Czy będziemy potrafili przekazać go takim jakim otrzymaliśmy? – nienaruszonym kolejnym pokoleniom. Za to będzie sądził nas Bóg.

Nabożeństwu, w Niedzielę Świętych Ojców, w naszej dolnej parafialnej świątyni  przewodniczył ks. Paweł Korobeinokov, w asyście ks. Dawida Romanowicza oraz ks. d. Łukasza Leonkiewicz. Ze słowem nauki zwrócił się do zebarnych ks. Paweł, natomiast chórem dowodził pslamista Bogdan Kuźmiuk.

Uroczystemu nabożeństwu w górnej świątyni przewodniczył ks. prot. Adam Misijuk - proboszcz naszej parafii wraz z ks.prot. Piotrem Kosińskim, ks. prot. Piotrem Rajeckim, ks. protd. Jerzym Dmitrukiem oraz ks. protd. Markiem Zyc-Zyckowskim. Podczas nabożeństwa List Apostolski został przeczytany przez lek. Andrzej Trofimiuk. Po przeczytaniu przez ks. protd. Jerzego Dmitruka fragmentu Świętej Ewangelii kazanie wygłosił ks. prot. Piotr Kosiński.

W górnej cerkwi śpiewał chór pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Na zakończenie Św. Liturgii duchowieństwo tradycyjnie udało się do relikwiarza św. mecz. Bazylego (Martysza), chór wykonał wieliczanije świętym Męczennikom Chełmskim i Podlaskim.

Na dzisiejszą niedzielę przypadła rocznica śmierci wieloletniego proboszcza naszej parafii ks. mitrata Mikołaja Lenczewskiego. Podczas obu Św. Liturgii modlono się za duszę o. Mikołaja, a po II Św. Liturgii odsłużono panichidę na grobie.

śk

zdjęcia: Włodzimierz Misijuk, Łukasz Charlak

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl