Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

III Niedziela po Pięćdziesiątnicy. Święto narodzenia Poprzednika Pańskiego św. proroka Jana Chrzciciela

07.07.2019

W trzecią Niedzielę po Pięćdziesiątnicy, w tym roku, przypada święto Narodzenia Poprzednika Pańskiego św. proroka Jana Chrzciciela.

Arcykapłan Zachariasz napełniony Duchem Świętym wyśpiewał piękny hymn, w którym pojawia się prorocza myśl dotycząca misji Jana Chrzciciela: „Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę” (Łk 1:76). Jan ma wprowadzić lud Starego przymierza w Nowe Przymierze w Chrystusie. Ma za zadanie przygotowanie drogi na przyjście Mesjasza niosącego ludziom zbawienie. To zbawcze dzieło Boga ma swe źródło w Jego nieskończonym miłosierdziu.

Pośród świętych tylko prorok Jan Chrzciciel – obok Matki Bożej i Samego Jezusa - jest wspominany w dniu swoich urodzin. Podkreśla to wyjątkową pozycję Poprzednika Pańskiego i jego rolę w dziele zbawienia. Jest on sytuowany wraz z Najświętszą Marią Bożą Rodzicielką w przedstawieniu ikonograficznym Deesis, ponieważ jego błaganie i prośby zanoszone do Boga mają szczególny posłuch przed obliczem Pana.

Pierwszą Liturgie św. o godzinie 8:30 w dolnej świątyni sprawował ks. Paweł Korobeinikov w asyście ks. Dawida Romanowicza oraz diakona Andrzeja Enachi. Fragment z Dziejów Apostolskich przeczytał lek. Marcin Bielawski. Perykopę ewangeliczną odczytał ks. Paweł, który wygłosił również homilię, jak również zapoznał wiernych z ogłoszeniami parafialnymi i planem nabożeństw na nadchodzący tydzień. Fragment Ewangelii w j. polskim przeczytał ks. Dawid. Chórem dyrygował lektor Bogdan Kuźmiuk.

Nabożeństwu w górnej świątyni o godzinie 10:00 przewodniczył ks. mitrat Adam Misijuk w asyście ks. prot. Piotra Kosińskiego i diakona Łukasza Leonkiewicza oraz protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. Podczas Liturgii św. List Apostolski odczytał lektor Andrzej Trofimiuk, zaś Ewangelię Niedzieli - diakon Łukasz. Z kazaniem zwrócił się do wiernych ks. proboszcz. Chórem dyrygował prof. Włodzimierz Wołosiuk.

Na zakończenie Liturgii miało miejsce wysławianie święta Narodzin św. proroka Jana Chrzciciela a także z pozdrowieniami zwrócił się ks. Adam do Jana Sorokosza i wszystkich dzisiejszych Solenizantów.

W ogłoszeniach parafialnych ks. proboszcz Adam Misijuk zapoznał wiernych z bieżącymi sprawami w życiu parafialnym i planem nabożeństw na nadchodzący tydzień.

prośba o wsparcie remontu cerkwi

xpk

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lek. Andrzej Trofimiuk, lek. Marcin Bielawski

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl