Nabożeństwa

Święta Liturgia 

środa - 9.00  - Liturgia UPD
piątek - 17.00 - Liturgia UPD
 
SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  - górna cerkiew

8.30 - dolna cerkiew

10.00  - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

Jutrznia 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17.00

PIĄTEK 9.00

Godziny kanoniczne

PONIEDZIAŁE, WTOREK, CZWARTEK  9.00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -18.30

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Program Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej (Schedule of the Orthodox World Youth Day)

09.02.2023

Szczegółowy harmonogram ŚDMP 2023:

UWAGA! Program TYLKO dla zarejstrowanych na stronie BMP uczestników

Piątek:
 16:30 - rejestracja uczestników: w XXIV LO im. C.K. Norwida,
       ul. Obozowa 60 - wejście od ul. Majakowskiego
Noclegi (2 ośrodki):
  - XXIV L.O. ul. Obozowa 60
  - Bursa Nr 6 ul. Księcia Janusza 45/47
18:00 - wyjazd na ognisko do Celestynowa
19:00 - przyjazd na ognisko
19:30 - oficjalne rozpoczęcie wydarzenia, powitanie gości, podziękowania …
19:45 - spektakl teatru “Za Topieni w historii”
20:30 - Występ „Chóru Żemerwa”
21:00 - rozpoczęcie ogniska (poczęstunek)
23:00 - modlitwy wieczorne
23:30 - powrót z Celestynowa na nocleg

Sobota:
7:30 - pobudka
07:45 - modlitwy poranne
08:00 - śniadanie
- 08:00 - śniadanie I tura
- 08:30 - śniadanie II tura
9:00 - wyjazd do Muzeów podzielonymi grupami (transport miejski), zwiedzanie muzeów:
- Niewidzialna Wystawa
- Zamek Królewski
- AVE Ogórek – wycieczka zabytkowym autobusem po Warszawie
- Centrum Nauki Kopernik
- Muzeum Polin
- Pałac Kultury i Nauki
- Stare Miasto z przewodnikiem (grupa anglojęzyczna)
- Muzeum Powstania Warszawskiego
- Muzeum M.C Skłodowskiej
- Muzeum PRL
- Muzeum Warszawy
14:00 obiad
- 14:00 - obiad I tura
- 14:45 - obiad II tura
16:15 - zbiórka na koncert
16:30 - wejście na halę “Koło” od ul. Długomiła
16:45 - rozpoczęcie koncertu, występ chóru z Gruzji
17:30 - przerwa techniczna
18:00 - występ zespołu Enej
19:45 - zakończenie koncertu i przejazd do Vizja Park ul. Okopowa 56
20:00 - 100 pytań do…, (Vizja Park)
22:00 - przejazd do Cerkwi Św. Jana Klimaka na modlitwy wieczorne,
23:00 - zwiedzanie Cerkwi św. Jana Klimaka i wystawy ręczników wyszywanych
Powrót do miejsc noclegowych (pieszo lub transportem miejskim)

Niedziela:
8:00 - wyjazd na Liturgię
9:00 - Boska Liturgia, cerkiew Hagia Sophia, ul. Puławska 568
11:00 - obiad przy Cerkwi w hali namiotowej
13:00 - Zakończenie

############################################################################

Detailed schedule of the Orthodox World Youth Day:

Friday:
16:30 - Registration of the Participants: XXIV. High School, Obozowa Street 60- entrance from Majakowski Street

Accommodation (2 resorts):
· XXIV High School, Obozowa Street 60
· Dormitory No. 6 Prince Janusz Street 45/47

18:00 - Departure for a bonfire in Celestynów
19:00 - Arrival at the bonfire
19:30 - Official start of the event, welcome of guests, thanks etc.
19:45 - Performance of the theater "For Drowned in History"
20:30 - Performance of the "Żemerwa Choir"
21:00 - Start of the bonfire (refreshments)
23:00 - Evening prayers
23:30 - Return from Celestynów

Saturday:
7:30 - Wake up
07:45 - Morning prayers
08:00 - Breakfast
· 08:00 - Breakfast- 1st round
· 08:30 - Breakfast- 2nd round
9:00 - Departure to the Museums in divided groups (city transport), visiting the museums:
· The Invisible Exhibition
· Royal Castle
· AVE Ogórek - a historic bus tour around Warsaw
· Kopernik Science Center
· Polin Museum
· Palace of Culture and Science
· Old Town with a guide (English-speaking group)
· Warsaw Uprising Museum
· M.C. Skłodowska Museum
· Museum of PRL
· Museum of Warsaw
14:00 Lunch
· 14:00 - lunch- 1st round
· 14:45 - lunch - 2nd round
16:15 - Going to the concert
16:30 - Entrance to the "Koło" hall from Longmila Street
16:45 - Beginning of the concert, performance of the choir from Georgia
17:30 - Technical break
18:00 - Performance of the Enej band
19:45 - End of the concert and transfer to Vizja Park - Okopowa Street 56
20:00 - 100 questions to…, (Vizja Park)
22:00 - Transfer to the Church of St. John Climacus for evening prayers
23:00 - Visit to the Church of St. John Climacus and an exhibition of embroidered towels
Return to your accommodation (on foot or by public transport)
Sunday:
8:00 - Departure for the Liturgy
9:00 - Divine Liturgy, Hagia Sophia Church, Puławska Street 568
11:00 - Lunch at the church in the tent hall
13:00 – End of the Event

  

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl