Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
CODZIENNIE - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
(20. września 2020 r.)
 
8:00 -  dolna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Ekspertyza budowlano-konstrukcyjna więźby dachowej naszej cerkwi

22.01.2020

W związku z trwającym remontem i przeprowadzonymi szczegółowymi oględzinami, z ustawionych w 2019 rusztowań, więźby dachowej na transeptami cerkwi została wykonana  Ekspertyza budowlano-konstrukcyjna więźby dachowej nad krzyżowymi ramionami Cerkwi św. Jana Klimaka wraz Projektem budowlanym remontu więźby dachowej nad krzyżowymi ramionami Cerkwi św. Jana Klimaka. Przeprowadzona ekspertyza wykazała bardzo zły stan techniczny całej więźby i jej poszczególnych elementów. Dach naszej cerkwi kwalifikuje się do remontu w trybie pilnym.

Z uwagi na powyższe kolejny etap romontu cerkwi musi objąć naprawę konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia. W roku bieżącym chcemy również kontynuować kompleksową konserwację elewacji cerkwi ograniczając prace do dwóch ścian południowej i zachodniej. Kosztorys planowanych prac remontowo-konserwoatorskich opiewa na ponad 1,5 mln zł...

Poniżej przytaczamy fragmenty z powyższych opracowań.

[…]

Opis uszkodzeń konstrukcyjnych oraz ocena stanu technicznego zachowania konstrukcji więźby.

W czasie przeprowadzonych oględzin konstrukcji więźby dachowej oceniono wygląd powierzchni drewna i jego stan zachowania w aspekcie korozji biologicznej. Nakłuto drewno metalowym szpikulcem w celu sprawdzenia głębokości uszkodzeń, rozpoznano sposób obróbki drewna, rodzaj i stan połączeń ciesielskich pomiędzy elementami. […] Wykonano wizualną ocenę odkształceń geometrii elementów konstrukcji. W miejscach ustalonych uszkodzeń drewna wykonano odkrywki lub miejscowo oczyszczono powierzchnię do drewna pozornie zdrowego, ustalając grubość warstwy skorodowanej.

Sporządzono dokumentację fotograficzną części uszkodzonych miejsc. 

W czasie przeprowadzonego rozpoznania obiektu nie uzyskano informacji na temat chemicznej konserwacji drewna więźby, chociaż oględziny konstrukcji wskazują, że w czasie ostatniego remontu użyto środka owadobójczego. Jest to czarnego koloru prawdopodobnie roztwór paraku-mylofenolu i metoxychloru w rozpuszczalnikach organicznych.

Niedostępne lub trudnodostępne były dla badań fragmenty konstrukcji dachu znajdujące się powyżej 3,5m – pełny dostęp do tych części konstrukcji oraz dostęp do górnych powierzchni krokwi i deskowania będzie możliwy dopiero w czasie prac remontowych, po ustawieniu rusztowań wewnątrz poddaszy. 

Stwierdzono, że więźba generalnie jest oryginalna. Podczas wcześniejszych remontów (w latach 70-tych) dokonano wzmocnienia skorodowanych fragmentów oraz elementów konstrukcji za pomocą nakładek oraz przykładek. Wzmocnienia zastosowano w stosunku do krokwi głównych, słupków skośnych, jętek. Wymieniono część deskowania oraz całe pokrycie na blachę miedzianą, które pierwotnie było wykonane z blachy cynkowej.

Największe uszkodzenia i wady konstrukcji więźby stwierdzono w następujących miejscach i elementach:

- krokwie główne układu nośnego, które zostały wzmocnione przykładkami i nakładkami, wysunięte z belki kalenicowej;

- prawie wszystkie murłaty leżące na murze, większość z których została zaatakowana przez owada spuszczela (hylotrupes bajulus), porażone w stopniu przekraczającym 80%

- większość słupków skośnych, które stanowią podparcie dla krążyn są uszkodzone gniazdowo w stopniu od 30 do 70% przekroju;

-  w słupach ukośnych degradacja przekrojów wymusiła ich wzmocnienie za pomocą przykładek z desek przybitych do wszystkich boków slupów;

- dolne kleszcze są miejscowo porażone przez owady;

- w strefie szczytowej wizualnie rozpoznano sporadyczne uszkodzenia powierzchniowe krokwi dochodzących do belki kalenicowej;

- stwierdzono obluzowane połączenia elementów więźby;

Deskowanie połaci dachowych wykonane jest jako niepełne, z desek sosnowych gr. 2,5cm, częściowo wymienione, ogólnie w stanie dobrym. Na powierzchni desek widoczne są wysolenia, przebarwienia drewna wskutek stosowania impregnatów, ślady po starych zaciekach oraz nieliczne miejscowe drobne zniszczenia mechaniczne. Na deskowaniu połaci dachowych nie zauważono objawów żeru owadów.

[…]

Wnioski.

Większość elementów nośnych stanowiących więźbę dachową nad ramionami cerkwi została zniszczona w stopniu przekraczającym 50% utraty pierwotnego przekroju. Nakładki oraz przykładki z desek przybite do spróchniałego drewna za pomocą gwoździ nie spowodowały przywrócenia w pełnym zakresie nośności przekrojów niezbędnych dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania całej więźby oraz jej elementów.

Jak wykazały wyniki obliczeń statycznych sprawdzających, wszystkie elementy więźby dachowej w przypadku braku uszkodzeń teoretycznie mają wystarczający zapas nośności. Również dzięki współpracy wszystkich elementów więźby i redystrybucji sił w wyniku oddziaływania wiatru nadwyrężony układ konstrukcyjny więźby dachowej aktualnie jeszcze zachowuje stan równowagi.

Wzmocnienia dodane w trakcie wcześniej przeprowadzonych remontów więźby zostały wykonane w sposób mało fachowy, ponadto pozostawiono fragmenty elementów zniszczonych przez szkodniki biologiczne drewna, stanowiących potencjalnie zagrożenie dla pozostawianej zdrowej substancji więźby.

W związku z powyższym stan techniczny części elementów oraz całego układu można określić jako niebezpieczny, przy którym notuje się lokalne uszkodzenia w postaci osłabienia struktury, zniszczenia  i ubytków ustabilizowanych. Uszkodzenia tego rodzaju zmniejszają odporność na dalszą destrukcję, co stanowi wyraźny symptom zagrożenia i niebezpieczeństwo użytkowania, jeżeli nie będą podjęte odpowiednie środki zaradcze.

Drewno stanowiące konstrukcję więźby i deskowania nie jest zabezpieczone tak przeciw korozji biologicznej, jak i pod względem p.poż.

[…]

Uwagi końcowe.

Stwierdza się, że ze względu na stan techniczny całej więźby i jej poszczególnych elementów obiekt kwalifikuje się do remontu konserwatorskiego, do którego należy przystąpić w trybie pilnym, po zatwierdzeniu dokumentacji remontowo- konserwatorskiej remontu i wzmocnienia więźby.

Z uwagi na brak pełnego dostępu na etapie opracowywania ekspertyzy konstrukcja drewnianej więźby i stan blachy będą mogły zostać poddane ostatecznej ocenie dopiero po przystąpieniu do remontu i ustawieniu rusztowań tak wewnątrz, jak i z zewnątrz, ponieważ występuje prawdopodobieństwo ujawnienia innych uszkodzeń.

[...]

 

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl