Nabożeństwa

Święta Liturgia
NIEDZIELA 8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
NIEDZIELA 10:00 - górna cerkiew
 

Święta Liturgia za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 
Nabożeństwo wieczorne
(Wsienoszcznoje)
SOBOTA 17:00
oraz w przededniu świąt.
 

Akatysty

ŚRODA 17:00
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium

 


Zobacz kalendarz prawosławny

Wielki Tydzień

12.04.2018

Wielki Poniedziałek

Podczas nabożeństw Wielkiego Tygodnia przeżywamy ostatnie dni ziemskiego życia Jezusa Chrystusa – Jego cierpienia i śmierć – stąd też ten tydzień nazywamy Tygodniem Męki Pańskiej.

W Poniedziałek Wielkiego Tygodnia Cerkiew wspomina Józefa syna Jakuba którego bracia, kierowani zazdrością, sprzedali do niewoli egipskiej. Jego niezasłużone cierpienie a następnie wywyższenie symbolizują życie Chrystusa. Słyszeliśmy również ewangeliczne czytanie o przeklętym drzewie figowym.

A widząc drzewo figowe przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim nie znalazł oprócz liści. I rzekł do niego: Niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc! I drzewo figowe natychmiast uschło. (Mt 21;19)

Tradycja Cerkwi mówi, że to uschnięte drzewo – symbolizuje stary Izrael, który nie wydał owocu.

W tym dniu, tj. 2 kwietnia, w naszej Parafii Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów o godzinie 17:00 celebrował ks. Proboszcz Adam Misijuk wspólnie z ks. Remigiuszem Sosnowym, ks. Pawłem Korobeinikovym oraz ks. Dawidem Romanowiczem.

Wielki Wtorek

W Wielki Wtorek usłyszeliśmy o potrzebie gotowości do przyjęcia Chrystusa. Doskonale wyraża to przypowieść o Dziesięciu Pannach. Tak jak mądre Panny, każdy z nas powinien być gotowy na przyjęcie Chrystusa.

Tego dnia, tj. 3 kwietnia, w naszej Parafii Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów o godzinie 17:00 sprawowali: ks. Proboszcz Adam Misijuk, ks. Paweł Korobeinikov oraz ks. Dawid Romanowicz.

Wielka Środa

W Wielką Środę Matka Cerkiew wspomina dwa wydarzenia odnoszące się do ekonomii zbawienia rodu ludzkiego. Pierwszym jest namaszczenie Jezusa Chrystusa przez kobietę - nierządnicę - mirrą, czyli, jak pisze ewangelista Mateusz: alabastrowym flakonikiem drogiego olejku (Mt 26, 7). Drugie wydarzenie odnosi się do haniebnej zdrady i wydania Żydom, za trzydzieści srebrników, naszego Zbawiciela, przez Judasza Iskariotę (zob. Mt 26, 14-15).

W tym dniu, tj. 4 kwietnia, w naszej Parafii o godzinie 8:00 zostało odprawione nabożeństwo Dziewiątej godziny kanonicznej, któremu przewodniczył ks. Dawid Romanowicz. Bezpośrednio po nim rozpoczęła się ostatnia już w tym roku Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów, którą współcelebrowali: ks. Proboszcz Adam Misijuk, ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. Remigiusz Sosnowy, ks. Paweł Korobeinikov, ks. Dawid Romanowicz, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wszyscy obecni w naszej wolskiej świątyni wierni przystąpili do Sakramentu Św. Eucharystii.

Po zakończeniu Świętej Liturgii po raz ostatni w tym roku została odczytana wielkopostna modlitwa Świętego Efrema Syryjczyka – Hospodi i Wladyko żywota mojeho…

Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek, Matka Cerkiew wspomina Ostatnią Wieczerzę oraz ustanowienie Sakramentu Eucharystii. Podczas Świętej Liturgii przygotowuje się Św. Dary dla chorych. Wielki Czwartek jest także dniem ustanowienia sakramentu Kapłaństwa.

W tym dniu, tj. 5 kwietnia, uroczystą Świętą Liturgię Bazylego Wielkiego o godzinie 8:00 celebrował Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk wspólnie z: ks. prot. Piotrem Kosińskim, ks. prot. Piotrem Rajeckim, ks. Pawłem Korobeinikovym, ks. Dawidem Romanowiczem, ks. protodiakonem Jerzym Dmitrukiem oraz ks. protodiakonem Markiem Zyc-Zyckowskim. Śpiewał chór parafialny pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

W Wielki Czwartek, zgodnie z Ustawem cerkiewnym, Święta Liturgia Św. Bazylego Wielkiego była połączona z wieczernią (nieszpory). W miejsce: Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение... usłyszeliśmy śpiew:

Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими; не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем. Аллилуия. Аллилуия. Аллилуия.

Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika Twej tajemnej wieczerzy, gdyż nie zdradzę Twym wrogom tajemnicy, ani też nie pocałuję Ciebie jak Judasz, lecz jak łotr wyznaję Ciebie: Wspomnij mnie, Panie, w Królestwie Twoim. Alleluja. Alleluja. Alleluja.

Po zakończeniu Świętej Liturgii ks. Proboszcz pozdrowił wszystkich zebranych w świątyni, a w szczególności priczastników, z wielkim Świętem Ustanowienia Sakramentu Eucharystii.

Wieczorem tego samego dnia o godzinie 17:00 sprawowane było nabożeństwo jutrzni Wielkiego Piątku. Nabożeństwo to jest wyjątkowe i niepowtarzalne w swojej formie i treści. Według tradycji Matki Cerkwi w trakcie jutrzni Wielkiego Piątku czytanych jest Dwanaście fragmentów Świętej Ewangelii, opisujących ostatnie wydarzenia z ziemskiego życia Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Temu wyjątkowemu i niepowtarzalnemu nabożeństwu, które można określić mianem czuwania wraz z Chrystusem w Sadzie Getsemani, przewodniczył Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, a asystowali mu: ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. Paweł Korobeinikov, ks. Dawid Romanowicz, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski. Wielkopiątkowe antyfony, tropariony i inne pieśni jutrzni wykonał chór parafialny dyrygowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka. W jutrzni uczestniczyli także licznie przybyli do naszej wolskiej cerkwi wierni, którzy po zakończeniu nabożeństwa pokłonili się stojącej na środku świątyni Golgocie, czyli ikonograficznemu przedstawieniu ukrzyżowanego Zbawiciela.

Na zakończenie jutrzni ze słowem do wiernych zwrócił się ks. prot. Piotr Rajecki.

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest dniem szczególnym w cerkiewnym kalendarzu liturgicznym. Tego dnia wspominamy śmierć na Krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z tego też powodu w Wielki Piątek w żadnej cerkwi prawosławnej nie jest sprawowana Święta Liturgia – Ofiara Eucharystyczna, bowiem nasz Zbawiciel sam składa siebie w ofierze. Ojcowie Cerkwi mówią, że Jezus Chrystus na krzyżu był Tym, który ofiarę przyjął, który ofiarę złożył, i który sam stał się ofiarą. W naszej świątyni, podobnie jak i we wszystkich prawosławnych cerkwiach na świecie, rano czytane były tylko Wielkie Godziny Kanoniczne.

W Wielkopiątkowe popołudnie nasi parafianie uczestniczyli w nabożeństwie wieczornym, na którym czytane były fragmenty ze Starego Testamentu (scs. paremije). Podczas śpiewu stichery Tiebie odiejuszczagosia swietom jako rizoju (Ciebie, który odziewasz się światłością, jak w szatę) kapłan okadził znajdującą się na prestole płaszczanicę (całun z wizerunkiem Chrystusa), która po modlitwie Ojcze nasz została uroczyście wyniesiona na środek świątyni, gdzie została złożona na pięknie przyozdobionej kwiatami grobnicy.

W tym momencie rozpoczęło się nabożeństwo jutrzni Wielkiej Soboty. Wszystkim obecnym w naszej świątyni wiernym zostały rozdane specjalnie przygotowane teksty z porządkiem jutrzni, aby każdy wsłuchując się w czytane i śpiewane teksty tego nabożeństwa, mógł zrozumieć, że uczestniczy w pogrzebie Chrystusa.

W trakcie nabożeństwa śpiewana jest 17. katezma, która podzielona jest na trzy Stacje (Statii). Po wysłuchaniu Statii i Kanonu nastąpiło Sławosłowije – Doksologia. Płaszczanica ponownie została okadzona, a następnie przy śpiewie Swiatyj Boże i żałobnym dźwięku dzwonów, rozpoczął się krestnyj chod  z płaszczenicą wokół świątyni.

To niezwykłe nabożeństwo celebrował Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, w asyście: ks. prot. Piotra Kosińskiego, ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. Pawła Korobeinikova, ks. Dawida Romanowicza, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. Całość nabożeństwa upiększył swym modlitewnym śpiewem chór parafialny kierowany przez prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę wspominamy pogrzeb Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz zstąpienie Zbawiciela do otchłani. Poprzez ten fakt rodzaj ludzki został wezwany przez naszego Zbawiciela ze zniszczalności do życia wiecznego. Jak czytamy w Synaksarionie Wielkiej Soboty: Święta Czterdziesiątnica przewyższa wszystkie pozostałe dni w roku, ale jeszcze bardziej od niej Wielki Tydzień, a z dni Wielkiego Tygodnia największy, czyli ta Wielka Święta Sobota (…) Słowo Boże zstąpiło więc z ciałem do grobu, zstępuje ono też do otchłani z nieskalaną i Bożą swoją duszą, oddzieloną po śmierci od ciała.

W tym dniu, tj. 7 kwietnia, w naszej Parafii o godzinie 7:00 sprawowana była uroczysta Święta Liturgia Św. Bazylego Wielkiego, która zgodnie z cerkiewnym Ustawem, rozpoczęła się wieczernią. Nabożeństwu przewodniczył Proboszcz naszej Parafii – ks. prot. Adam Misijuk, zaś współcelebrantami Świętej Liturgii byli: ks. prot. Piotr Kosiński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. Paweł Korobeinikov, ks. Dawid Romanowicz, ks. protodiakon Jerzy Dmitruk oraz ks. protodiakon Marek Zyc-Zyckowski.

Charakterystyczną cechą wielkosobotniej Świętej Liturgii jest czytanie starotestamentowych proroctw odnoszących się do osoby Zbawiciela rodu ludzkiego - Chrystusa.

Po przeczytaniu przez lektora Daniela Gryko Listu Apostolskiego Świętego Apostoła Pawła do Rzymian (Rz 6, 3-11), w trakcie uroczystego śpiewu wersetów z psalmów, szaty kapłańskie oraz przykrycie ołtarza zostały zmienione z postnego ciemnego koloru na kolor niebieski, gdyż w tym roku Wielka Sobota zbiegła się ze świętem Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy.

Następnie przez ks. protodiakona Jerzego Dmitruka odczytany został fragment Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (Mt 28, 1-20), w której usłyszeliśmy radosną nowinę o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Po zakończeniu Świętej Liturgii duchowieństwo udało się na środek świątyni, gdzie dokonano pierwszego w tym roku poświęcenia pokarmów paschalnych. Następnie, zgodnie z wielowiekową tradycją Matki Cerkwi, został pobłogosławiony chleb i wino ku pokrzepieniu i nabraniu sił cielesnych oraz duchowych przez wiernych czuwających w świątyni.

W trakcie nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Tomasz Kręski

zdjęcia: ks. Dawid Romanowicz, lek. Andrzej Trofimiuk, Łukasz Kopcza, Włodzimierz Misijuk

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl