Nabożeństwa

Święta Liturgia
 
ŚRODA, PIĄTEK- Liturgia UPD
- 9.00 i 17.00
 
SOBOTA - 9.00 - dolna cerkiew
 
NIEDZIELA
7:00  - górna cerkiew
 
8:30 -  dolna cerkiew
(nabożeństwo dla dzieci i młodzieży)
 
10.00 - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00
 

Akatyst

ŚRODA 17:00
 
 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30-18.00

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

MODLITWA DO ŚW. CHARLAMPIUSZA - czytana w intencji ustania zarazy (ver. pl i ru)

19.10.2020

Troparion ton 2

    Twymi modlitwami do Boga od zła, biedy, niedoli wyzwól, z wiarą u ciebie szukających pomocy, oraz od zasadzek wrażych wybaw, wielki cierpiętniku Charlampiuszu.

Kondakion ton 6.

    Jako męczenników i wyznawców kwiat, podwójną koroną Chrystus cię uwieńczył, wywyższając niezliczonymi cudami na ziemi, teraz łaskę Bożą objawiając nam, z wiarą u ciebie pomocy poszukujących, obdarz nas pokojem, w utrapieniach i okropnych nieszczęściach wspomagaj wielce święty Charlampiuszu.

Modlitwa.

O świątobliwy i wielki cierpiętniku przywódco i pasterzu dobry duchowych owieczek Chrystusa, biskupie-męczenniku Chrystusowy Charlampiuszu, Magnezyjska chwało i sławo całej Ziemi, pochodnio świata i wielki nasz orędowniku i wspomożycielu w utrapieniach, nieszczęściach i wszelkich potrzebach! Wysłuchaj nas grzesznych, do ciebie zwracających się z modlitwą – wybaw nas od wszelakich nieszczęść. Ty bowiem, za twe ciężkie męki i cierpienia przyjąłeś od Boga  łaskę i moc wielką, aby wszędzie i we wszystkim nam pomagać, a najbardziej tam, gdzie pamięć o tobie uczczona będzie czuwaniem, śpiewem i gorliwą modlitwą. Takowa łaska daną ci biskupie-męczenniku Chrystusowy od objawiwszego się tobie Pana Króla Chwały na twoją prośbę. Gdy osądzono ciebie na ścięcie mieczem, usłyszałeś najmilszy i pełen słodyczy ony głos wołający do ciebie: „Przyjdź Charlampiuszu, druże Mój,  wielkie męczarnie z Mego powodu przecierpiałeś i proś u Mnie to czego pragniesz  i Ja dam tobie.” Ty zaś wielki Pasterzu powiedziałeś do Chrystusa Pana swoimi usty: „ Panie mój, Wielkim mi zaszczytem od Ciebie, Światłości Niegasnącej jest dar ten.  Jeżeli wolą Twego Majestatu, błagam Ciebie, zechciej obdarz mnie takową Swą  łaską: Tam gdzie położone będą me relikwie i czczoną będzie pamięć o moich mękach, nie będzie ani głodu, ani pomoru, ani zaraźliwego powietrza niszczącego plony, ale niech będzie na tym miejscu pokój, zdrowie ciałom i duszom zbawienie, dostatek pszenicy wina i oliwy, i rozmnożenie zwierząt potrzebnych ludziom.” - Wówczas ponownie wybrańcu Chrystusowy cierpiętniku Charlampiuszu usłyszałeś głos Pana wieszczący tobie: „Niech się stanie według twej prośby, chwalebny Mój żołnierzu.” I wnet, po słowach Pańskich oddałeś duszę swą bez ścięcia mieczem i poszedłeś w ślad za Chrystusem Panem z wielką chwałą, gdyż przez aniołów (ją – duszę) spotykających i odprowadzających do Tronu Pańskiego z ogromną radością. I tam przyjąłeś koronę chwały z Boskich rąk Jego w obecności zgromadzenia świętych wiecznie wielbiących Najświętsze Imię Pana. Tam w chwale niebiańskiej przebywając, wejrzyj łaskawie wybrańcu Boży i na nas grzesznych, błagających ciebie: wspomnij o nas przed Panem aby obdarzył nas wielką Jego łaską niezbędną nam na wieki nieskończoności. Amen.

 

Тропарь, глас 2-й:
Молитвами твоими ко Господу от зол, бед, напастей свободи, верно к тебе прибегающих и сетей избави вражиих, великий страстотерпче Харалампие.

Кондак, глас 6-й:

Яко мученик и исповедник цвет, двойным венцем Христос тя увенча, возвеличив безчисленными чудесы на земли, но яко благодать Господню являя нам, верно к тебе прибегающим даруй мир, помози в напастех и лютых бедах, святейший Харалампие.

Молитва:

О священная и многострадальная главо, пастырю добрый словесных овец Христовых, священномучениче Христов Харалампие, Магнисийская похвало и славо вселенныя, всемирный светильниче и великий наш заступниче и помощниче в скорбех, бедах и всяких нуждах! Услыши нас грешных, к тебе прибегающих и молящихся, и избави нас от всякаго злаго обстояния. Tы бо приял от Господа благодать и силу велику за многия и нуждныя страдания твоя и терпение, еже всюду и во всем нам помогати, и наипаче идеже память твоя почитаема будет бдением, пением и усердным молением. Сицевая благодать дадеся ти, священномучениче Христов, от явльшагося ти Господа Царя славы по твоему испрошению. Eгда на мечное усечение тя осудиша, услышал еси превожделенный и сладчайший оный глас, глаголющий тебе: "прииди, Харалампие, друже Мой, многия муки имене ради Моего претерпевый, и проси у Мене, еже хощеши, и Аз дам ти". Ты ж великий светильниче, рекл еси Христу Господу усты своими: "Господи мой, велико убо мне есть от Тебе, Света невечерняго, дарование сие. Аще угодно есть величеству Твоему, молю Тя, благоволи даровати ми сицевую милость Свою: да идеже положены будут мощи моя и почитаема будет память страдания моего, не будет на месте том ни глада, ни мора, ни тлетворнаго воздуха, погубляющаго плоды, но да будет паче на месте оном мир, здравие телесем и душам спасение, изобилие пшеницы, вина и елеа и умножение скотов, яже на потребу человеком". Ты же паки, угодниче Христов, Харалампие многострадальниче, глас Господень услышал еси, вещающий тебе: "буди по прошению твоему, преславный Мой воине". И абие, по глаголании сем Господнем, предал еси душу свою без мечнаго посечения, и пойде во след Христа Господа со славою многою, ангелом убо сретающим и провождающим ю до Престола Господня с радостию великою. И тако приял еси венец славы от Божественныя руки Его с лики святых, вечно славящих Пресвятое имя Господа. И тамо, во славе небесней пребывая, призри, угодниче Божий, и на нас грешных, молящихся тебе, и воспомяни нас пред Господем, еже даровати нам на потребу велия Его милости в безконечныя веки. Аминь.

więcej modlitw w intencji ustania zarazy

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl