Nabożeństwa

Święta Liturgia 

środa - 9.00  - Liturgia UPD
piątek - 17.00 - Liturgia UPD
 
SOBOTA
 
9.00
 
NIEDZIELA

7.00  - górna cerkiew

8.30 - dolna cerkiew

10.00  - górna cerkiew

Modlitwa za dusze zmarłych

PONIEDZIAŁEK - SOBOTA  9:00

Akatyst

ŚRODA 17:00

Jutrznia 

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK 17.00

PIĄTEK 9.00

Godziny kanoniczne

PONIEDZIAŁE, WTOREK, CZWARTEK  9.00

 
W dni powszednie cerkiew jest dostępna (otwarta) dla wiernych w godzinach 8.30 -18.30

Pobierz kalendarium


Zobacz kalendarz prawosławny

Świadkowie Jehowy (7)

29.12.2015

Fragment uzupełniony o nowe zagadnienia.

 

„Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata”

Na zakończenie nie sposób wspomnieć o opracowanej przez Świadków Jehowy wersji Pisma Świętego.

Na łamach publikacji Świadków podkreśla się, że jest to najdoskonalszy przekład Biblii w dziejach ludzkości, wzbudzający podziw najwybitniejszych biblistów z całego świata – przytacza się nawet różne „cytaty”,  rzekomo z ich wypowiedzi, których jednak nie sposób zweryfikować, nie wiadomo też, czy owi „naukowcy” w ogóle istnieją…

Tzw. „Komitet Tłumaczy Biblii Nowego Świata” pozostaje anonimowy jakoby z powodu wielkiej „pokory” i „bojaźni przed Jehową”…[1]

Zobaczmy zatem, czym takim wyróżnia się ten „przekład”.

Już w samym tytule słowa „…Nowego Świata” są niejasne – nie mogą być tutaj wytłumaczeniem zacytowane na stronie tytułowej słowa z Iz. 65:13,17, skoro sami Świadkowie twierdzą, że „nowe niebiosa i nowa ziemia” to kwestia przyszłości (choć co prawda i w tej sprawie zdarza im się „plątać w zeznaniach”).

Stary Testament nazwano „Pismami Hebrajskimi” a Nowy – „Chrześcijańskimi Pismami Greckimi”. Skąd ten pomysł – też nie wiadomo. Istnieje mnóstwo pism hebrajskich i chrześcijańskich pism greckich, a zarówno Stary jak i Nowy Testament jest tylko jeden [2].

Do opracowania „Przekładu Nowego Świata” po angielsku miano jakoby wykorzystać najbardziej wiarygodne manuskrypty, najwyżej oceniane przez biblistów kodeksy itd. Zastanawiające, dlaczego w takim razie występują olbrzymie różnice między „Chrześcijańskimi Pismami Greckimi” a wdanym również przez Świadków grecko-angielskim przekładem międzywierszowym Nowego Testamentu? Nie wiadomo też, dlaczego „Przekład Nowego Świata” na inne języki współczesne został dokonany z angielskiego, a nie z oryginalnych języków Biblii – hebrajskiego, aramejskiego i greki (czego zresztą Świadkowie wcale nie ukrywają). Przejdźmy teraz do samej treści tego „rewelacyjnego” przekładu.

1.      KANON

Świadkowie Jehowy nie uznają ksiąg deuterokanonicznych, jednak w przeciwieństwie do Protestantów usunęli jeszcze co najmniej kilkadziesiąt wersetów lub ich części, które były dla nich szczególnie niewygodne (np. Mt 17:21-post, Łk 1:28-Bogurodzica, J 5:4-pomoc anielska ludziom), a niekiedy nawet spore fragmenty Ewangelii (Mk 16:9-20, J 7:53-8:11). Warto zauważyć, że liczba tych „korekt” zwiększa się w każdym kolejnym wydaniu „Przekładu Nowego Świata”.

2.      JEHOWA

W Starym Testamencie wstawiono „Jehowa” nie tylko tam, gdzie w niektórych manuskryptach występował tetragram JHWH, ale jeszcze dodatkowo w prawie 150 miejscach. W Nowym Testamencie samowolnie bez żadnego uzasadnienia wstawiono „Jehowa” aż w 237 miejscach![3]. Zdarza się, że jedno wstawienie słowa „Jehowa” (np. w Rz 10:13) pozbawia sensu prawie cały rozdział!

3.      BOSKOŚĆ JEZUSA (próby negacji)

Usunięto wszystkie wzmianki o zrodzeniu Syna przez Ojca (nawet ze starotestamentowego proroctwa – Ps 2:7). Początek Ewangelii Św. Jana, dodano: „Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem” (pisownia oryginału). W Dz 20:28 tekst „[zbór Boga] nabyty Jego własną krwią” zmieniono na „…nabyty krwią jego własnego Syna”. W Kol 1:16-20 po każdym „wszystko” dodano słowo „inne”, aby „udowodnić” że Syn nie jest Stwórcą. Wyrażenia „w Nim” pozmieniano na „w jedności z nim”, „za jego pośrednictwem”. Słowa Jezusa „JA JESTEM” zmieniono na „ja nim jestem”, „ja już byłem” (zresztą i w Wj 3:14 słowa „Jestem Który Jestem” zmieniono na „stanę się, kim się stanę” – tak to oddano w wersji z 2013r).  W J 10:11,14 zamiast „dobry pasterz” użyto słów „wspaniały pasterz” (według Świadków Jehowy Jesus nie może być dobry, bo świadczyłoby to o Jego Boskości).

W Dz 3:15 i Hbr 12:2 słowo "Sprawca" zastąpiono określeniem "Naczelny Pełonomocnik [w sprawie] ..."

W Flp 2:6 wyrażenie "nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu" zmieniono na "nie brał pod uwagę zagarnięcia, mianowicie tego, aby być równym Bogu". Pozornie mała różnica, jednak takie oddanie tekstu jest negacją jakiegokolwiek prawa Jezusa Chrystusa do Boskości. Co ciekawe nie poprzestano na tym - w "żywej paginie" napisano "Chrystus nie jest równy Bogu"!

Aby utwierdzić czytelnika w przekonaniu że Jezus Chrystus "nie ma natury Boskiej", w Hbr 10:12 dodano słowo "człowiek".

       4.      NARODZENIE JEZUSA

Aby „uzasadnić” tezę, że Jezus urodził się w początkach października i było wtedy dość ciepło, w Łk 2;8 słowa: „(pasterze przebywali) w polu” zmieniono na „…pod gołym niebem”.

5.      EUCHARYSTIA

We wszystkich opisach Ostatniej Wieczerzy słowa Jezusa: „To jest Ciało Moje”, „To jest Nowe Przymierze we Krwi Mojej” zmieniono na: „To oznacza ciało moje”, „To oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi”. W J 6:53 czas przyszły zmieniono na teraźniejszy, aby „wykazać”,  że słowa Jezusa o spożywaniu Jego Ciała i piciu Jego Krwi nie mają nic wspólnego z Ostatnią Wieczerzą. W Łk. 22:17 słowa o kielichu: „weźcie go i podzielcie między siebie” zmieniono na: „weźcie go i między sobą podawajcie jeden drugiemu”, aby uzasadnić pewien dziwaczny obrzęd praktykowany na „Pamiątce Śmierci Jezusa”, jedynym święcie obchodzonym przez Świadków Jehowy. W niektórych miejscach Dziejów Apostolskich wyrażenie „łamanie chleba” zmieniona na „spożywanie posiłku”.

6.      ŚMIERĆ JEZUSA

Całkowicie usunięto słowo „krzyż” (i wyrazy pokrewne). Pojawiły się natomiast określenia: „pal”, „pal męki”, „zawieszony na palu” (zamiast „ukrzyżowany”), „na pal z nim” (zamiast „ukrzyżuj Go!”)

7.      DUCH ŚWIĘTY

Już w Rdz 1:2 określenie „Duch Boży” zmieniono na „czynna siła Boża”. W 1Tm 4:1 zamiast „Duch” użyto „natchniona wypowiedź” (co bardzo wymowne, w Przekładzie Nowego Świata również demony są nazywane „natchnionymi wypowiedziami”!). Używane przez Jezusa określenie „Pocieszyciel” zmieniono na „wspomożyciel”. Niemal wszędzie, gdzie pozostawiono określenie „Duch Święty”, wprowadzono pisownię małymi literami (tj. „duch święty”), jednym z nielicznych wyjątków jest J 4:24 [4]. Wszystko to wprowadzono w celu „wykazania”, że Duch Święty nie może być Osobą.

8. OBECNOŚĆ BOGA  

Ponieważ Świadkowie Jehowy nauczają że Bóg nie jest wszechobecny, zmieniono określenie niebios jako "miejsca  przebywania [Boga]" na "ustalone miejsce zamieszkania" (1Krl 8:39,43,49; 2Krn 6:33,39; Ps 33[32]:14).
 

[1] Rzeczywista przyczyna anonimowości autorów „Przekładu Nowego Świata” jest zgoła inna – ci ludzie nie znali ani hebrajskiego, ani greki, nie mieli nawet wyższego wykształcenia (więcej w książce „Kryzys sumienia” Raymunda Franza, byłego członka „Ciała Kierowniczego” Świadków Jehowy).

[2]   Świadkom Jehowy zabrania się publicznie posługiwać określeniem „Stary Testament” i „Nowy Testament”.

[3] Brak tetragramu w manuskryptach Nowego Testamentu (czyli brak podstaw do umieszczania słowa „Jehowa” w Nowym Testamencie) jest Świadkom nie na rękę. „Ciało Kierownicze” wymyśliło zatem teorię jakoby liczne rzesze „odstępców” z końca I wieku zniszczyły nowotestamentowe rękopisy zawierające JHWH (ciekawe tylko, dlaczego nie zniszczyły analogicznych rękopisów starotestamentowych). Ponadto Świadkowie Jehowy utrzymują, że wiedzą (mimo braku dowodów!) gdzie i kiedy Jezus wymawiał słowo „Jehowa”.

[4]  Z kolei określenia głównego wroga Bożego pisane są przez Świadków Jehowy dużymi literami („Szatan”, „Diabeł”, „Kusiciel”)

cdn.

Roman

do góry

Prawosławna Parafia Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie

Created by SkyGroup.pl